1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kuilu Elevators Oy
puh. +358 44 094 5858
info@kuiluelevators.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterinpitäjä Kuilu Elevators Oy käsittelee henkilötietoja noudattaen soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sekä
tietosuojalaki (1050/2018).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen
 • asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • sidosryhmien (toimittajat, työnhakijat, muut yhteistyötahot) henkilötietojen käsittely
 • verkkosivukävijöiden tietojen käsittely verkkosivujen toiminnallisuuden
  varmistamiseksi ja kehittämiseksi
 • henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin
  tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen
  ja markkinointi

Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä tietosuojalainsäädännön
edellytysten mukaisesti rekisterinpitäjän sidosryhmäviestintään, kuten uutiskirjeiden,
sähköisten tiedotteiden ja sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen liittyen.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta
riippuen rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän
oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm.
silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun
rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan
ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten
potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden
rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän
tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia voidaan lähettää sellaisille rekisteröidyille,
jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin. Kun
rekisteröityä pyydetään antamaan suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin,
hänelle kerrotaan samalla, että suostumuksen peruuttaminen on mahdollista helposti ja
milloin tahansa. Lisäksi soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen sähköistä
suoramarkkinointia voidaan lähettää myös sellaisille vastaanottajille, joiden osalta
rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavilla tuotteilla tai palveluilla on
olennainen liityntä potentiaalisen asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai
klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu
postituslistalta” tai ”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan
rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta.

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Potentiaalisista asiakkaista sekä näiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä (kuten työnhakijat, muut yhteistyötahot)

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, kunkin edellä mainitun käyttötarkoituksen kannalta
tarpeellisia tietoja, kuten:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilö ja asema
 • Tilaustiedot, sopimus- ja tarjoustiedot, lasku- ja maksutiedot
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenottotiedot
 • Asiakassuhteeseen perustuvat tiedot, kuten kontaktihistoria, palaute ja seurantatiedot
 • Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot (kuten työnhakijan toimittama ansioluettelo)

Rekisteröidyn ei sinänsä ole pakko toimittaa henkilötietojaan rekisterinpitäjälle, joskin
tarpeellisten tietojen antamatta jättäminen voi hankaloittaa yhteydenpitoa rekisterinpitäjän
kanssa.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään työnhaun ja rekrytoinnin osana
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
 • Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri)
 • Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, liike-, yhteistyö- tai
  sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta
 • Suomen Asiakastieto Oy:n rekistereistä tarkistetaan yrityksiä koskevia tietoja
  liiketoiminnan yhteydessä, jotka raportit saattavat sisältää tietoja myös yritysten
  edustajista

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille,
paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin
vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä
luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on
tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi
muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä
käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen
mukaisesti. Henkilötiedot ovat muuttuneet tarpeettomiksi esimerkiksi silloin, kun suhde
asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, paitsi milloin
lainsäädäntö vaatii henkilötiedot säilyttämään.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

Oikeus Kuvaus
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, henkilöllä on oikeus saada pääsy tietoihin.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, sekä poistamaan jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.
Vastustamisoikeus Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

Oikeuksien käyttäminen
Voit käyttää edellä esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään
lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@kuiluelevators.fi. Pyrimme vastaamaan sinulle
mahdollisimman pikaisesti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä
pyyntösi johdosta.

Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus
varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut
riittävällä tavalla.

Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyynnön toteuttamisesta tai kieltäytyä
suorittamasta pyydettyä toimea.

9. Henkilötietojen käsittely ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia,
osana henkilötietojen käsittelytoimintaa.

10. Yleinen kuvaus rekisterinpitäjän asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista
turvatoimista

Henkilötietorekistereihin on annettu pääsyoikeus vain sellaisille rekisterinpitäjän
työntekijöille, jotka ovat allekirjoittaneet asianmukaiset salassapitositoumukset.

Rekisterinpitäjä on antanut työntekijöilleen henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien
sitovia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä, joita työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan.

Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti mm. salauksin ja teknisin
rajoituksin. Tietojärjestelmät on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään
sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla.
Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi
rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja
muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys
tehdään tietoturvallisesti.

Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät
järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan
sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

11. Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen rekisterinpitäjän suorittamaan henkilötietojen
käsittelyyn, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen alussa
ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla. Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.02.2019.